Specialisaties

 

i

Contractenrecht

Onder het contractenrecht (ook wel: verbintenissenrecht) vallen alle juridische kwesties, discussies of geschillen omtrent afspraken tussen partijen. Denk hierbij aan schriftelijke of mondelinge afspraken die tot een overeenkomst hebben geleid.

Shenouda Advocatuur is gespecialiseerd in het contractenrecht. Verbintenissenrecht of overeenkomstenrecht zijn andere benamingen voor hetzelfde rechtsgebied.

In beginsel komt uit iedere afspraak tussen partijen een verplichting voor beide partijen voort. Zo geeft een afspraak om iets te kopen de kopende partij de verplichting om te betalen en de verkopende partij de verplichting om iets te leveren.

Met andere woorden: het verbintenissenrecht regelt de rechtsverhouding tussen partijen.

Z

Shenouda Advocatuur adviseert en procedeert onder meer ten aanzien van:

 • Algemene voorwaarden inclusief het opstellen hiervan
 • Contracten uit het banken- en verzekeringsrecht
 • Consumentenrecht
 • Geldleningen en bijbehorende zekerheidsrechten, zoals pand- of hypotheekrecht
 • Incasso’s
 • Koop- of verkoopovereenkomsten
 • Schadevergoedingsacties
 • Wanprestatie

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat deze afspraken mondeling zijn gemaakt. Ook een mondelinge afspraak kan leiden tot een overeenkomst tussen partijen. De meeste regels hierover staan in het burgerlijk wetboek.

Zonder onderliggende overeenkomsten is het ook mogelijk dat er tussen partijen wel verbintenissen zijn ontstaan. Bijvoorbeeld een onrechtmatige actie van een partij die een onrechtmatige daad oplevert ten aanzien van de andere partij. De schadeveroorzakende partij moet in dat geval de schade bij de wederpartij vergoeden.

Faillissementsrecht

Shenouda Advocatuur is daarnaast specialist binnen het faillissementsrecht (ook wel: insolventierecht). Verder wordt Robert Shenouda regelmatig aangesteld tot curator in faillissementen.

Zodra sprake is (of dreigt te komen) van een faillissement van een van de partijen waar u mee te maken heeft, kunnen er andere regels gaan gelden. Dit wordt onder andere geregeld binnen de Faillissementswet. U kunt te maken krijgen met een curator die namens de failliete partij u aanschrijft. Het is daarom van belang om te weten welke rechten en plichten u heeft in geval van een faillissement.

Shenouda Advocatuur kan daarin advies bieden vanuit verschillende perspectieven van de zaak.

Z

Shenouda Advocatuur heeft ervaring met verschillende onderdelen van het faillissementsrecht en kan u bijstand verlenen in onder andere:

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Pauliana-procedures
 • Rechtszaken tegen curatoren
 • Beroep op retentierechten, reclamerechten of verrekeningsmogelijkheden

Als door de wederpartij gedreigd wordt met een faillissementsaanvraag of als uw faillissement is aangevraagd door een schuldeiser, dan is snel handelen vereist. Shenouda Advocatuur kan u hierbij in een vroeg stadium ondersteunen. Op deze manier kan niet alleen een faillissementsaanvraag worden vermeden, maar kan bij het faillissement ook in een vroeg stadium overleg plaatsvinden met de curator. Daarnaast kan een beroep of verzet worden ingesteld tegen de faillietverklaring. Aangezien de beroepstermijnen bijzonder kort zijn, is onmiddellijke tussenkomst van een advocaat essentieel.

Huurrecht

Huurrecht is ook een specialisme van Shenouda Advocatuur. Het huurrecht bestaat uit een aantal regels dat betrekking heeft op de huur en verhuur van een ruimte of een zaak. Wanneer er tussen een huurder en verhuurder een overeenkomst wordt gemaakt, is er sprake van een huurovereenkomst.

Het gebeurt regelmatig dat tussen de verhuurder en de huurder geschillen ontstaan inzake gebreken aan het gehuurde of problemen omtrent een betalingsachterstand. Adviseren of procederen in deze zaken is voor Shenouda Advocatuur geen onbekend terrein.

Daarnaast kunt u bij Shenouda Advocatuur terecht voor het opstellen of laten beoordelen van huurovereenkomsten.

Z

De meeste huurovereenkomsten zien op:

 • Woonruimte
 • Kantoorruimte, zoals 7:230a BW-ruimten
 • Winkelruimte, zoals 7:290 BW-ruimten
 • Horecagelegenheden, zoals restaurants of cafés

Shenouda Advocatuur kan u bijstand verlenen in onder andere:

 • Ontruiming van de huurder
 • Betalingsachterstanden
 • Aanspreken van de verhuurder in verband met gebreken en/of achterstallig onderhoud
 • Overname van de huurovereenkomst en de indeplaatstelling

Adres

Brugstraat 9, 7607 XJ Almelo

Neem contact op

Rechtsgebiedenregister

Mr. R.A. Shenouda heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Huurrecht
  • Bedrijfsruimte
  • Woonruimte
 • Insolventierecht
  • Faillissement
 • Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.