Privacy Policy

Shenouda Advocatuur, gevestigd aan de Brugstraat 9 (7607 XJ) te Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking  van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze  privacyverklaring. 

CONTACTGEGEVENS

https://www.shenouda-advocatuur.nl 

Brugstraat 9 

7607XJ ALMELO 

0546-237272

Mr. R.A. Shenouda is de Functionaris Gegevensbescherming  van Shenouda Advocatuur. Hij is te bereiken via  info@shenouda-advocatuur.nl 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Shenouda Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens  doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u  deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die  wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 

– Geslacht 

– Geboortedatum 

– Geboorteplaats 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ  VERWERKEN 

Shenouda Advocatuur verwerkt de volgende bijzondere en/of  gevoelige persoonsgegevens van u: 

– strafrechtelijk verleden 

– burgerservicenummer (BSN) 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ  PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

Shenouda Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor  de volgende doelen: 

– Het afhandelen van uw betaling 

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze  dienstverlening uit te kunnen voeren 

– Om goederen en diensten bij u af te leveren 

– Shenouda Advocatuur verwerkt ook persoonsgegevens als  wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig  hebben voor onze belastingaangifte.  

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

Shenouda Advocatuur neemt op basis van geautomatiseerde  verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen  kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die  worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,  zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 

Shenouda Advocatuur) tussen zit.  

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

Shenouda Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet  langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor  uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke  bewaartermijn 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

Shenouda Advocatuur verkoopt uw gegevens niet aan derden  en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de  uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan  een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens  verwerken in onze opdracht, sluiten wij een  bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau  van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  Shenouda Advocatuur blijft verantwoordelijk voor deze  verwerkingen. 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ  GEBRUIKEN 

Shenouda Advocatuur gebruikt geen cookies of vergelijkbare  technieken. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te  corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om  uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te  trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw  persoonsgegevens door Shenouda Advocatuur en heeft u het  recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij  ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die  wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een  ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek  tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de  verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  info@shenouda-advocatuur.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is  gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met  het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,  MRZ (machine readable zone, de strook met nummers  onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van  uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier  weken, op uw verzoek. 

Shenouda Advocatuur wil u er tevens op wijzen dat u de  mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale  toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via  de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

Shenouda Advocatuur neemt de bescherming van uw  gegevens serieus en neemt passende maatregelen om  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn  of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  onze klantenservice of via info@shenouda-advocatuur.nl