Algemene voorwaarden Shenouda Advocatuur 

Artikel 1 – algemene Bepalingen 

1.1 In deze algemene voorwaarden van Shenouda Advocatuur wordt verstaan onder: 

  1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene  voorwaarden van Shenouda Advocatuur. De algemene  voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Shenouda  Advocatuur (www.Shenouda-Advocatuur.nl). Op eerste  verzoek verstrekt Shenouda Advocatuur de papieren en/of  digitale versie van de algemene voorwaarden. 
  2. Opdrachtnemer: Shenouda Advocatuur, gevestigd en  kantoorhoudende te Almelo en ingeschreven in het  handelsregister onder nummer 87165066. 
  3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met  Shenouda Advocatuur een overeenkomst van Opdracht heeft  gesloten. 
  4. Hulppersoon: de niet aan Shenouda Advocatuur verbonden  (rechts)persoon – zoals een accountant, belastingadviseur,  schade-expert, deurwaarder, deskundige, adviseur of  dienstverlener – die Shenouda Advocatuur inschakelt bij de  uitvoering van de opdracht. 
  5. Opdracht: elke tussen de Opdrachtgever en Shenouda  Advocatuur gesloten overeenkomst van opdracht, waaronder  begrepen elke vervolg- of aanvullende opdracht. 
  6. Partijen: de Opdrachtgever en Shenouda Advocatuur gezamenlijk. 
  7. Verschotten: in het kader van (de uitvoering van) de Opdracht  door Shenouda Advocatuur gemaakte dan wel aan Shenouda  Advocatuur doorbelaste kosten, zoals: griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van een ingeschakelde  deskundige, tolk en/of vertaler en kosten/leges voor het  opvragen van uittreksels. 

1.2 De Opdrachtgever stemt ermee in, dat Shenouda Advocatuur (ook) digitaal met hem en met derden, waaronder de wederpartij  en haar advocaat en/of adviseur(s), correspondeert en aanvaart de  daaraan verbonden risico’s. 

  

Artikel 2 – toepasselijkheid, identificatieplicht en  persoonsgegevens 

2.1 Opdrachtnemer verleent zijn diensten, ongeacht of daarvoor  een beloning is afgesproken, uitsluitend onder toepassing van  deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer wijst  toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de  Opdrachtgever nadrukkelijk van de hand. 

2.2 Op grond van geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet  ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme  (Wwft), is Opdrachtnemer verplicht om de identiteit van de  Opdrachtgever vast te stellen en om onder bepaalde  omstandigheden ongebruikelijke transacties bij het bevoegd gezag  te melden. Door de opdrachtverlening bevestigt de Opdrachtgever hiermee bekend te zijn en verleent hij voor zover nodig daartoe  zijn toestemming. 

2.3 Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van de  Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Opdracht en  om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Artikel 3 – (uitvoering van) de opdracht 

3.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2, wordt de Opdracht  uitsluitend door Opdrachtnemer aanvaard en uitgevoerd. In deze  algemene voorwaarden worden uitgesloten (de werking van)  artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en (de werking van) artikel 7:407  lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid  vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een  Opdracht is gegeven. 

3.2 Het staat Opdrachtnemer steeds vrij om een hulppersoon in te  schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Elke Opdracht  impliceert dat Opdrachtnemer – in voorkomende gevallen – bevoegd is om, mede namens de Opdrachtgever, een door de  hulppersoon bedongen aansprakelijkheidsbeperking te  aanvaarden. 

3.3 De uitvoering van de Opdracht geschiedt uitsluitend ten  behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen  rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en  elke hulppersoon van alle aanspraken van derden, die stellen dat  zij door (de uitvoering van) de Opdracht schade hebben geleden.  Ook vergoedt de Opdrachtgever Opdrachtnemer alle kosten die  Opdrachtnemer en elke hulppersoon – in en buiten rechte – maken teneinde zich tegen dergelijke aanspraken te verweren. 

3.4 Indien de Opdrachtgever een door Opdrachtnemer voor hem  opgesteld document (zoals adviezen en processtukken) aan een  derde verstrekt of openbaar maakt, dan verplicht de  Opdrachtgever zich die derde er daarbij op te wijzen, dat  Opdrachtnemer zijn werkzaamheden (heeft) verricht onder  toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien de derde  op enigerlei wijze gebruik maakt van (de inhoud dan wel het  resultaat van) voornoemde werkzaamheden, dan is die derde  gebonden aan deze algemene voorwaarden. In alle gevallen blijft  het auteursrecht op de vervaardigde stukken berusten bij  Opdrachtnemer. 

Artikel 4 – honorarium 

4.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, of de  Opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde  rechtsbijstand (de zogeheten toevoeging), is de Opdrachtgever voor de uitvoering van de Opdracht honorarium, vermeerderd met  (eventuele) verschotten en btw verschuldigd. 

4.2 Opdrachtnemer berekent het honorarium door het aantal aan  de Opdracht gewerkte uren te vermenigvuldigen met het  afgesproken uurtarief. Het uurtarief wordt kenbaar gemaakt  voorafgaand aan de aanvaarding van de opdracht.  

4.3 Partijen kunnen evenwel, in afwijking van het bepaalde in  artikel 4.2, een vast bedrag afspreken voor (een deel van) de  opdracht. 

4.4 Voorafgaand aan de aanvaarding van de Opdracht wordt  overeengekomen tussen Partijen op welke wijze het honorarium  in rekening wordt gebracht. 

4.5 In beginsel declareert Opdrachtnemer maandelijks en hij verstrekt daarbij een specificatie van de werkzaamheden,  (uur)tarieven, verschotten en btw. Het staat Opdrachtnemer vrij  verschotten tussentijds bij de Opdrachtgever in rekening te  brengen. 

4.6 Opdrachtnemer kan een voorschotbetaling van de  Opdrachtgever verlangen. Het ontvangen voorschot wordt (pas)  verrekend met de slotdeclaratie voor de desbetreffende opdracht. 4.7 Opdrachtnemer kan het honorarium bij schriftelijk bericht  wijzigen. Opdrachtgever kan binnen veertien (14) dagen na het  bericht van de wijziging daartegen reclameren. In Opdrachtgever  niet binnen voornoemde termijn reclameert, geldt het nieuwe  honorarium. 

Artikel 5 – betaling 

5.1 Elke door Opdrachtnemer verzonden declaratie dient binnen  veertien (14) dagen na de declaratiedatum te worden voldaan. Bij  niet tijdige volledige betaling verkeert de Opdrachtgever rechtswege in verzuim en brengt Opdrachtnemer wettelijke rente  en buitengerechtelijke incassokosten (conform het Besluit  Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, Stb. 2012,  141) in rekening. 

5.2 Zolang de Opdrachtgever in verzuim verkeert, is  Opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten.

Artikel 6 – gesubsidieerde rechtsbijstand 

6.1 Wanneer het inkomen van de Opdrachtgever ligt onder de  inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Justitie  in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld,  komt de Opdrachtgever (mogelijk) in aanmerking voor  gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Wanneer de  Opdrachtgever ervoor gekozen heeft van de mogelijkheid tot  gesubsidieerde rechtsbijstand geen gebruik te maken, zijn de  voorgaande financiële voorwaarden van toepassing. 

6.2 Wanneer Opdrachtnemer optreedt op basis van een  toevoeging, wordt de eventueel aan de Opdrachtgever op te  leggen eigen bijdrage in rekening gebracht. Voor wat betreft die  declaratie zijn de voorgaande financiële voorwaarden van  toepassing. 

6.3 Wanneer de Opdrachtgever bij het tot stand komen van de  overeenkomst tot dienstverlening niet in aanmerking kwam voor  gesubsidieerde rechtsbijstand, maar wanneer de financiële  situatie tijdens de uitvoering van de overeenkomst tot  dienstverlening zodanig is gewijzigd, dat de Opdrachtgever in  beginsel wel voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking  komt, dan is de Opdrachtgever verplicht binnen 1 (één) maand  nadat deze wijziging is ingetreden Opdrachtnemer van deze  wijziging in zijn financiële situatie schriftelijk op de hoogte te  brengen. 

6.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele door de  Opdrachtgever geleden of te lijden schade, indien deze voortvloeit  uit het feit, dat de Opdrachtgever de in artikel 6.3 vermelde  informatieverplichting jegens Opdrachtnemer niet, niet geheel  dan wel niet deugdelijk nakomt. 

6.5 Of de Opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde  rechtsbijstand wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst  aan het (verzamel)jaarinkomen en -vermogen van de  Opdrachtgever van twee jaar geleden. In geval van toewijzing van  de aanvraag zal de Raad voor Rechtsbijstand over twee jaar  nogmaals toetsen of de Opdrachtgever daadwerkelijk voor een  toevoeging in aanmerking kwam op basis van het huidige  (verzamel)inkomen en -vermogen (hercontrole). Mocht dan  blijken dat er onterecht een toevoeging aan de Opdrachtgever is  verleend, dan zullen de gemaakte advocaatkosten op de  Opdrachtgever verhaald worden door de Raad voor  Rechtsbijstand. 

6.6 Voor nadere informatie over gefinancierde rechtsbijstand,  wordt verwezen naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand (‘www.rvr.org’)

Artikel 7 – aansprakelijkheid, verzekeringen en verval van claim

7.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens de  Opdrachtgever en derden, voor schade die voortvloeit uit of  verband houdt met (de uitvoering van) de opdracht, is steeds  beperkt tot het bedrag waarop de door Opdrachtnemer afgesloten  beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval  aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico,  dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. 7.2 Indien door of in verband met (de uitvoering van) de Opdracht  of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht,  waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid  steeds beperkt tot het bedrag, waarop de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB)  aanspraak geeft, te vermeerderen het bedrag van het eigen risico,  dat Opdrachtnemer in verband met die AVB draagt. 7.3 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de  in de artikelen 8.1 en 8.2 bedoelde verzekering(en) mocht  plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in  betalende zaken steeds beperkt tot het voor de desbetreffende  Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte  honorarium (inclusief btw), met een maximum van EUR 10.000. In  

toevoegingszaken is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer steeds beperkt tot EUR 10.000. 

7.4 Een afschrift van de in de artikelen 7.1 en 7.2 bedoelde  verzekeringspolissen met voorwaarden liggen ter inzage op het  secretariaat van Opdrachtnemer. 

7.5 Hoewel Opdrachtnemer bij de selectie en de inschakeling van  de hulppersoon de zorg van een goed opdrachtnemer in acht  neemt, is hij niet aansprakelijk voor zijn fouten of tekortkomingen. 7.6 Hoewel Opdrachtnemer de uiterste zorg nastreeft bij de  samenstelling, het onderhoud en het gebruik van zijn 

elektronische communicatiemiddelen, is hij niet aansprakelijk voor  schade die het gevolg is van: 

– de (onverhoopte) verzending van virussen; 

– de (onverhoopte) verzending en/of de (onverhoopte) weergave  van content met andere onregelmatigheden in de elektronische  communicatie; 

– het niet, niet volledig, niet tijdig of beschadigd verzenden dan  wel ontvangen van informatie, berichten en/of bestanden; – het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de  Opdracht gebruikte apparatuur, software, spamfilters,  gegevensbestanden, registers en/of andere zaken, geen  uitgezonderd. 

7.7 Indien mocht blijken dat de in de artikelen 7.5 en 7.6  beschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid in rechte geen  stand houden, dan geldt in elk geval de  aansprakelijkheidsbeperking verwoord in artikel 7.3. 

7.8 Naast Opdrachtnemer kan ook de hulppersoon een beroep  doen op deze algemene voorwaarden en de daarin vervatte  aansprakelijkheidsbeperkingen. Hetzelfde geldt voor elke oud partner en elke oud-medewerker van Opdrachtnemer (met  inbegrip van diens erfgenamen), die aansprakelijk wordt gesteld of  gehouden nadat hij het kantoor van Opdrachtnemer heeft  verlaten. Dit artikel 7 dient te worden beschouwd als  derdenbeding in de zin van de artikelen 6:253 tot en met 6:256  Burgerlijk Wetboek. 

7.9 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek,  vervalt elke schadevergoedingsvordering/claim van de  Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, door verloop van twaalf  (12) maanden na de dag volgend op die waarop de Opdrachtgever met de schade en met Opdrachtnemer als de daarvoor  mogelijkerwijs aansprakelijke partij bekend is geworden, tenzij die  vordering/claim op basis van het toepasselijk recht (al) eerder  vervalt of verjaart. 

Artikel 8 – toepasselijk recht 

8.1 De rechtsverhouding tussen Partijen wordt uitsluitend  beheerst door Nederlands recht. 

8.2 Geschillen over de totstandkoming of de uitvoering van de  (overeenkomst van) opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening  of de hoogte van de declaratie worden beslecht overeenkomstig  de interne kantoorklachtenregeling van Opdrachtnemer (hierna:  de “Klachtenregeling”), die op elke Opdracht van toepassing is. 

8.3 De Klachtenregeling is gepubliceerd op de website van  Opdrachtnemer (‘www.Shenouda-Advocatuur.nl’). Op eerste  verzoek verstrekt Opdrachtnemer de Opdrachtgever de papieren  en/of digitale versie van de Klachtenregeling. 

8.4 Alle geschillen tussen Partijen worden in eerste aanleg  uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank  Overijssel, locatie Almelo.